Proč zrovna já?

Máma si dělala výčitky, jestli mé budoucí zaměření nezpůsobila, když se s otcem – alkoholikem rozvedla, protože jsem neměla mužský identifikační vzor.

Veronika

Když jsem se mámě svěřil, že jsem na kluky, nechtěla tomu věřit. Stále mne přesvědčovala, že jsem si jen nějaký nesmysl vzal do hlavy. Opakovala, že pokud ví, tak nikdo z příbuzných není teplej, natož ona nebo táta, tak proč bych tedy měl být zrovna já.

Marcel

Dosud není zcela jasné, proč je několik procent lidí v každé lidské společnosti eroticky přitahováno stejným pohlavím. Existuje několik teorií.

Nejnovější je založena na genetických průzkumech, které zjistily, že v rodinách matek homosexuálních synů je častější výskyt gayů. Také jednovaječná dvojčata, která mají stejný dědičný základ, se častěji shodují ve svém erotickém zaměření než dvojvaječná. Dokonce byl nalezen tzv. gen homosexuality na pohlavním chromozomu X, který vysvětluje některé případy homosexuality u mužů. Dědičnost homosexuality je ovšem složitější a neznamená, že se dědí z otce či matky na syna. Navíc zřejmě tato teorie neumí vysvětlit všechny případy.

Další teorie předpokládá, že během nitroděložního vývoje budoucího homosexuálního chlapce nedojde v krátkém, asi týden trvajícím období k dostatečnému hormonálnímu zásobení tvořícího se centra sexuální orientace v mezimozku.

Z psychologických vývojových teorií se připouští, že negativní roli může sehrát poporodní období do tří let věku. Hovoří se o narušených rodičovských rolích, nedostatečném začlenění otce do výchovy. Jen málokdo dnes věří, že by homosexuální orientace mohla vzniknout svedením během dospívání či dospělosti. Řada odborných důkazů a zkušeností totiž hovoří proti tomuto mýtu.

Na základě odborného poznání se zdá, že rozhodující roli při vzniku sexuální orientace hrají biologické faktory, ať již genetické nebo hormonální z nitroděložního období. Psychologické vlivy mohou sehrát určitou roli pouze během raného dětství a zřejmě jen u disponovaných jedinců. Je málo pravděpodobné, že by vznik homosexuality bylo možné vysvětlit pouze jednou, dosud ne zcela jasnou příčinou. Ještě méně než o mužské homosexualitě je toho známo o příčinách lesbického zaměření. A možná se někomu bude zdát překvapivé, že vlastně mnoho nevíme o tom, jak vzniká heterosexualita.

Většina odborníků se dnes domnívá, že homosexuální orientaci nelze změnit a odmítá snahy o její léčbu. Většina takových pokusů v minulosti skončila neúspěchem.