Právnická reportáž z Dovolené v Karibiku

Právnická část osazenstva naší podzimní víkenodovky sepsala velmi netradiční reportáž. Taková tady ještě nebyla, proto neváhejte ani minutu a přečtěte si, co všechno jsme během naší „plavby“ se všemi účastníky podnikli a co jsme jim dopřáli, či co jsme jim odepřeli.

Městskému soudu
v Brně

Dvojmo

Žalobce:         Lukáš XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Žalovaná:      GaTe, sídlem Bratislavská 31, Brno

o náhradu škody

I.

V září roku 2011 mi byla doručena pozvánka, abych se zúčastnil ve dnech 27. 10. – 30. 11. 2011 Dovolené v Karibiku, kterou pořádala žalovaná. Informační materiály slibovaly plavbu na zaoceánské lodi plnou dobrodružství a poznání. Již před vyplutím kolovaly zvěsti, že celá tato akce je jeden velký podvod a že do Karibiku se ve skutečnosti nepojede. Nicméně jsem věřil v dobrou pověst žalované a počítal s tím, že dodrží své závazky.

Důkaz: pozvánka na stránkách žalované http://www.gejt.cz/nase-akce/pozvanky/27-3010-dovolena-v-karibiku.html

oficiální stránky Dovolené v Karibiku http://dovolena.gejt.cz/

II.

Dne 27. 10. jsem s dalšími účastníky dorazil na domluvený sraz ve Žďáru nad Sázavou. Zde nám delegát žalované rozdal mapy této obce, pomocí kterých jsme během cca tří hodin měli získat pasové fotografie, roaming, valuty, cestovní pasy, osvědčení o zdravotní prohlídce (která byla velice nepříjemnou) a vízum. Již na začátku dovolené jsem byl velice rozmrzelý, neboť všechny tyto doklady potřebné k vycestování nebylo možné sehnat na jednom místě.

Až k večeru jsme se dopravili ke slibované „zaoceánské lodi“. Jaké bylo naše překvapení, když jsme zjistili, že touto „lodí“ je turistická ubytovna ve vesnici Sklené. Byla nám představena posádka a následně jsme se šli ubytovat do svých kajut. Po ubytování jsme byli pozváni do lodní jídelny, kde proběhla večeře. Po večeři se jednotliví účastníci zájezdu začali představovat a povídat o svých zahraničních cestách. V průběhu této zábavy se náhle rozezněl lodní poplach a bylo nám řečeno, že loď se začala potápět. Nasedli jsme do záchranných člunů a loď opustili. Zde již zcela zjevně bylo prokázáno, že žalovaná není seriózní cestovní kanceláří. Záchranné čluny totiž neprošly povinnou bezpečnostní prohlídkou. Všechny čluny byly děravé. Nezbylo, než aby sami klienti žalované svépomocí vodu z člunů odstranili.

Po záchraně vlastního života jsme se stali svědky paranormálního jevu. Dostali jsme se do záhadné časové smyčky, neboť jsme se znovu objevili před „lodí“. Byla nám představena posádka a následně jsme se šli ubytovat do svých kajut. Po ubytování jsme byli pozváni do lodní jídelny, kde proběhla večeře. Po večeři se jednotliví účastníci zájezdu začali představovat a povídat o svých zahraničních cestách. Nyní však už loď plula bezpečně dál.

Důkaz: výslech účastníků

III.

Druhý den jsme se opět ocitli ve velmi záhadné situaci. Tento den totiž probíhal pozpátku. Probudili jsme se večer a společně jsme šli na večerní jógu. Po této rozcvičce (při normálním sledu událostí před ní) jsme dostali večeři, během které nám jeden z členů posádky oznámil, že byla nalezena láhev s dopisem, ve kterém jeden vědec, jenž uvízl v Bermudském trojúhelníku, prosil o svou záchranu. Svou polohu udal pomocí šifry, kterou jsme museli rozluštit.

Následně (respektive před tím) byl uspořádán závod ve člunech. I zde se projevila neprofesionalita žalované, neboť nám bylo oznámeno, že žalovaná již žádné čluny nemá. Nezbylo, než aby účastníci vytvořili čluny pomocí dvou desek položených na svých ramenou. Na takovýto improvizovaný člun pak byl posazen další účastník.

V odpoledních (respektive v dopoledních) hodinách nás žalovaná požádala, abychom v oblasti, ve které se právě nacházíme, pomohli zachránit ekosystém. Touto žádosti zcela nerespektovala to, že se jsme na dovolené a že do odpočinkového režimu takovéto aktivity zcela jistě nezapadají. Museli jsme shánět oříšky, veverky, komáry, žáby, řasy, bělice a perloočka tak, aby přežilo co možná nejvíce kun, čápů a štik.

Večer (respektive ráno) byli pasažéři záměrně žalovanou poštváni proti sobě, neboť žalovaná zorganizovala válku lodí. Pasažéři byli rozděleni do týmů, sestavili si svoji flotilu a následně se snažili potopit flotilu soupeře. Rozdíl oproti klasickým „Lodím“ byl v tom, že před výstřelem bylo nutné nabýt dělo pomocí pantomimy.

Důkaz: výslech účastníků

IV.

Předposlední den jsme naštěstí vstali ráno. Bylo nám sděleno, že se již blížíme k Bermudskému trojúhelníku a že by se nám mohli hodit fotografie sedmi hříchů a sedmi ctností. Tyto fotografie jsme pořídili a následně jsme zjistili, že se na každé z nich nachází záhadný symbol. Symbol nás měl dovést k záchraně ztraceného vědce. Pomocí další aktivity, kterou bylo spojování částí čtverce, jsme symbol vyluštili a vědce tak zachránili

Navečer jsme byli pozváni na Ďáblův bál, na který jsme přišli v maskách. Tento bál byl plný hazardních her. Bylo velice snadné přijít o všechny své peníze. Naštěstí Ďábel nikdy nespí, takže když ucítil, že někomu došly peníze, byl více než ochoten za dlužní úpis půjčit další. V průběhu večera se však začali ztrácet účastníci. Ďábel nás jednoho po druhém odnesl do pekel a připravil nám cestu plnou hříchů. Tuto noc jsme byli vystaveni poslednímu paranormálnímu jevu, neboť dobu mezi druhou a třetí hodinnou ranní jsme prožili dvakrát.

Důkaz: výslech účastníků

V.

Poslední den jsme dorazili do Karibiku (alespoň podle žalované). Byly vydraženy dlužní úpisy a čekala nás cesta zpět. Po celou dobu bylo vše fotografováno zaměstnancem žalované Petrem Sabadášem. Žalobce žádá soud, aby vyzval žalovanou k předložení těchto fotografií jakožto důkazního materiálu.

Důkaz: fotografie pořízené zaměstnancem žalované

VI.

Podle § 3 odst. 1 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník (dále jen OZ): „Výkon práv a povinností vyplývajících z občanskoprávních vztahů nesmí bez právního důvodu zasahovat do práv a oprávněných zájmů jiných a nesmí být v rozporu s dobrými mravy.“

Podle § 415 OZ: „Každý je povinen počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví, na majetku, na přírodě a životním prostředí.“

Podle § 420 odst. 1 OZ: „Každý odpovídá za škodu, kterou způsobil porušením právní povinnosti.“

Podle § 442 odst. 2 OZ: „Škoda se hradí v penězích; požádá-li však o to poškozený a je-li to možné a účelné, hradí se škoda uvedením do předešlého stavu.“

Pro přiznání nároku na náhradu škody je nutné, aby povinný porušil právní povinnost, poškozenému vznikla škoda, mezi porušením právní povinnosti a vznikem škody byla příčinná souvislost (kauzální nexus) a konečně aby porušení právní povinnosti povinný zavinil.

Žalovaná porušila několik právních povinností a to tím, že nesplnil svůj závazek z cestovní smlouvy uzavřené mezi žalobcem a žalovanou, neboť plavba do Karibiku byla pouze imaginární. Žalovaná tak jednala v rozporu s dobrými mravy a porušila tak právní povinnost zakotvenou v ustanovení § 3 odst. 1 OZ. Navíc žalovaná dostatečně neinformovala žalobce o všech možných problémech, které se v průběhu „plavby“ mohou vyskytnout, čímž porušila svou povinnost předcházet škodám zakotvenou v ustanovení § 415 OZ.

Žalobci zcela jistě vznikla nemajetková újma, neboť v průběhu „plavby“ byl vystaven řadě stresujících situací popsaných výše, které běžně nebývají součástí dovolené.

Vznik škody je zcela zjevně v příčinné souvislosti s jednáním žalované. Co se týče zavinění, je z jednání žalované zřetelné, že věděla, že žalobci škoda vznikne, a tuto škodu žalobci způsobit chtěla. Je tak naplněna jak vědomostní tak volní složka zavinění a to v kvalitě přímého úmyslu.

Žalovaná tedy úmyslně porušila právní povinnosti a porušením těchto povinností způsobila žalobci škodu. Dle ustanovení § 420 odst. 1 OZ za tuto škodu odpovídá a je povinna ji žalobci nahradit podle ustanovení § 442 odst. 2 OZ. Žalobce se domáhá náhrady škody uvedením v předešlý stav, přičemž uvedením v předešlý stav žalobce myslí uspořádání náhradní akce, na kterou bude žalobce pozván a to do půl roku.

VII.

S ohledem na shora uvedené navrhuji vydání tohoto

rozsudku:

Žalovaná je povinna uspořádat náhradní akci a pozvat na ni žalobce a to do půl roku od právní moci rozsudku.

Žalovaná je povinna nahradit žalobci náklady řízení do 3 dnů od právní moci rozsudku.

V Brně dne 30. 10. 2011

Lukáš XXXXXXX