Nabídka besed pro střední školy

bazi-070530-skola-hapalova-img_7950b_Homosexualita jako otevřené téma

Pořádáme besedy pro studenty a studentky brněnských středních škol s důrazem na osvětovou funkci – zvýšení informovanosti mladých lidí o tématu homosexuality, omezení předsudků s ní spojovaných a předcházení diskriminace gayů a leseb ve společnosti.

Cílem tohoto projektu je zvětšit otevřenost postoje studentů a studentek vůči lidem s homosexuální orientací.

Studenti si rozšíří svůj informační základ o tomto tématu. Získají především relevantní informace od odborníka (odborníků), mohou se však také zeptat mladého gaye či lesby na to, co je zajímá z jejich běžného života, a to v diskuzi, která je součástí každé besedy.

 • Besedy jsou vedeny odborníkem/-cí po stránce pedagogické a metodické. Účastní se jich také host, mladý gay či lesba, který probírané téma doplní o zkušenosti člověka jehož se problematika dotýká v každodenním životě.

 • Program je koncipován jako dvouhodinový, tedy 90 minut.

 • Nabídka je určena středním školám v okresech Brno-město a Brno-venkov, pro období do konce školního roku 2006/2007 a na počátek školního roku následujícího.

 • Projekt je realizován za podpory Nadace Vodafone Česká republika. Neklade žádné finanční nároky na školu.

Kontakt: telefon: 774 509 918 | e-mail: info@gejt.cz | web: www.gejt.cz/besedy-pro-skolyOdborní lektoři besed

PhDr. Kateřina Nedbálková, Ph.D. – socioložka působící na oboru genderová studia Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně (MU) a výzkumná pracovnice Institutu sociální reprodukce a integrace společnosti tamtéž

Mgr. Eva Polášková – absolventka magisterského studijního programu psychologie Filozofické fakulty MU, v současnosti studentka doktorského studijního programu v oboru psychologie na Fakultě sociálních studií MU a výzkumná pracovnice Institutu pro výzkum dětí, mládeže a rodiny při FSS MU

Bc. Oto Dymokurský – vystudoval v bakalářském stupni obor psychologie a sociologie na Fakultě sociálních studií MU, nyní dokončuje navazující magisterské studium psychologie tamtéž; od roku 2006 pracuje v Pedagogicko-psychologické poradně Boskovice jako dětský psycholog

Tématická náplň

 • původ a povaha homosexuality
 • coming out – uvědomění si vlastní sexuální orientace
 • homosexuálové v rodině a škole
 • předsudky, tolerance, diskriminace
 • společnost a homosexualita
 • přístup k odlišnostem – rozvoj sociální inteligence

Realizace programu

 1. zjištění vhodného termínu v rozvrhu
  Program je koncipována pro dvě spojené vyučovací hodiny, tedy 90 minut.výběr třídy/tříd (ideálně 30-50 studentů /-tek)

 2. Besedy jsou vhodné pro studenty /-ky všech ročníků, např. v rámci výuky občanské nauky nebo základů společenských/humanitních věd.závazná objednávka besedy

 3. Dojednání programu s kontaktní osobou, Tomáš Kavan tel. 605 269 639.vlastní realizace besedy

 4. Prostředí třídy je vhodné přizpůsobit pro diskuzi v kruhu.


Historie projektu a zkušenosti organizátorů

Projekt GaTe existuje od června roku 2006 a vznikl proto, aby usnadnil náctiletým gayům coming out – náročné období vyrovnávání se s menšinovou sexuální orientací.

V roce 2006 byl projekt podpořen z programu Make a connection (www.pripojse.cz) Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS) a společnosti Nokia. Make a connection je mezinárodní program, který byl zahájen v roce 2000 a Česká republika je jednou z 22 zemí světa, kde tento program probíhá.

Základním kamenem projektu je organizace pravidelných setkání pro náctileté gaye. Vedle toho si ovšem projekt klade i cíle vyšší a organizuje aktivity směřující ven z gay a lesbické komunity, za účelem zmírnění předsudků a homofobie ve společnosti.

V roce 2006 vznikla z práce projektu GaTe s náctiletými gayi publikace „Láska je láska… když choděj kluci s klukama a holky s holkama“ , která odpovídá poptávce mladého člověka po informacích při vyrovnávání se s náročnou životní situací. Zaznamenala řadu pozitivních ohlasů i díky kapitole věnované heterosexuálním vrstevníkům náctiletých gayů a leseb.

Besedy na SŠ Projektu GaTe v roce 2007

 • vysoké hodnocení publikace společně s dalšími úspěchy motivovalo organizátory k přípravě dalších aktivit – besed pro brněnské střední školy na téma homosexualita

 • jedině informovaný člověk si může udělat vlastní názor na svět kolem sebe; poučený člověk je také více tolerantnější nejen k lidem s odlišnou sexuální orientací, ale i barvou pleti, náboženského vyznání atd.

 • naším projektem můžeme studentům a studentkám brněnských středních škol poskytnout relevantní informace od odborníků, stejně jako možnost zeptat se mladého gaye či lesby na to, co je zajímá z jejich běžného života